Araştırma Stajyeri

———

Vakfımızın 2021 – 2022 yılı için planladığı “Akademik Çalışmalar” başlığı altında sosyal problem ve ihtiyaçların belirlenerek sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler geliştirilmesini içeren bir rapor dizisi
oluşturulması hedeflenmiştir.

Bu hedefin gerçekleşmesine yönelik olarak Vakfın araştırma ve raporlama faaliyetlerinde kendisini geliştirmek isteyen üniversite öğrencileri / mezunlarının katıldığı bir Araştırma Staj Programı oluşturulmuştur.

Program süresince yürütülecek nitel-nicel saha araştırmaları, veri analizleri, çalıştay ve raporlama süreçlerinde aktif ve gönüllü bir şekilde yer almak üzere 4 (dört) araştırmacı alımı yapılacaktır.

Araştırmaların rapor olarak da yayınlanacağı staj programı süresi 6 ay olup gönüllü katılım gösteren stajyerlere ofis, yemek, staj katılım sertifikası, referans mektubu gibi katkılar da sağlanacaktır.

Çalışma şekli yüzyüze ve çevrimiçi olarak hibrit yöntemle gerçekleştirilecektir. Staj sürecinde oryantasyon programı ve uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri eğitimi icra edilecektir. 6 aylık program süresince gerçekleştirilecek üç araştırmanın konu başlıkları ve araştırma yöntem bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Araştırma Stajı Kapsamında Çalışılacak Konu Başlıkları:

Tema: Aile

Konu Başlığı: Türkiye’de Aile: Haklar, Sorumluluklar ve Roller

Yöntem: Literatür Tarama, Anket/Mülakat/Odak Grup


Tema: Tebliğ

Konu Başlığı: Değerlerin Tebliğinde Yenilikçi, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Yöntemler

Yöntem: Literatür Tarama, Anket/Mülakat/Odak Grup


Tema: Sosyal Yardım

Konu Başlığı: Türkiye’de Sosyal Yardım Uygulamaları ve Zekat Araştırması

Yöntem: Literatür Tarama, Anket/Mülakat/Odak Grup


Aranan Nitelikler:

  • Üniversitelerin lisans ve lisansüstü düzeydeki eğitim programlarında öğrenim gören veya mezun,
  • Bilimsel araştırma yöntemleri, seminer, yayın etiği gibi derslerden birini almış ve başarı ile tamamlamış olan,
  • Kaynak araştırması ve literatür taraması yapabilecek düzeyde yabancı dil bilgisi (İngilizce) olan
  • Nitel (yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış, odak grup çalışması) ve nicel (anket) araştırma – analiz yöntemleri ile gerçekleşecek saha araştırmalarına katılmaya istekli,
  • Rapor yazımında görev alabilecek,
  • Araştırma ve raporlama çalışmaları için haftada en az 2 (iki) gün vakit ayırabilecek,
  • Gelişime açık, ekip çalışmasına uyumlu, araştırmacı ve iletişim gücü yüksek,
  • MS Office (Word, Excel, Powepoint vb) programlarına hakim,
  • İstanbul’da ikamet eden stajyerler arıyoruz.

———